SEGRE

Política de privacitat

Informem els usuaris del nostre lloc web i app sobre la nostra política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garantim en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Empresa titular:

DIARI SEGRE, S.L.U.

 • C.I.F.: B25275926
 • Domicili: C/ DEL RIU, 6 – 25007 LLEIDA
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 295, Foli 55, Fulla L-5501, Inscripció 1a, Data 03/01/2002
 • Telèfon: 973 24 80 00
 • Correu electrònic: rgpd@segre.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES I BASE JURÍDICA

Les dades facilitades per l'Usuari són utilitzades amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar el contacte, les consultes o qualsevol tipus de sol·licitud d’informació. Interès legítim de la Societat.
Enviament de comunicacions comercials, concursos i promocions. Consentiment del prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades.
Enviament de les newsletters segons el seu interès. Consentiment del prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades.
Crear i gestionar el registre com a Usuari. Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades.
Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a través de la botiga online. Gestionar i controlar la subscripció dels usuaris. Execució d'un contracte.
Realitzar la gestió comptable. Execució d'un contracte.
Complir amb les obligacions fiscals vigents. Compliment d'obligacions legals que ens siguin aplicables.
Possible ús de cookies pròpies i de tercers per a millorar la seva experiència en la navegació i en futures visites com; controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, permetre a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides, gestionar la publicitat en funció dels hàbits de navegació, millorar la web mitjançant estimacions sobre números i patrons d'ús així com analitzar el comportament dels usuaris. Una part de la informació recollida en les Cookies pot ser de caràcter personal. Consentiment del prestat de manera expressa en l’acceptació del sistema de cookies en la casella/botó corresponent.
Gestionar les incidències i el manteniment de la pàgina web i app. Interès legítim.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Només conservem les seves dades personals durant el temps que els necessitem per al propòsit per al qual els tractem, per a satisfer les seves necessitats, per a l'execució de la relació contractual o per a complir amb les obligacions legals.

Les dades personals es conservaran mentre existeixi un interès mutu a mantenir el registre d’Usuari, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, oposició o limitació del tractament.

És possible que conservem algunes de les seves dades personals mentre sigui necessari per a complir amb les nostres obligacions legals o reglamentàries, derivades de la relació contractual establerta entre l'usuari i la societat així com per a atendre eventuals responsabilitats nascudes del seu tractament.

DESTINATARIS DE LES DADES

Per a complir amb les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, és necessari que donem accés a les teves dades personals a empreses del Grup Segre [afegir enllaç]. També per terceres parts que ens presentin suport en els serveis que t'oferim (per exemple, a entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats, etc.), considerats com a Encarregats de Tractament.

A més, les dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en els quals una norma legal així ho estableixi.

Les dades podran comunicar-se als destinataris tercers següents: empreses del Grup Segre [afegir enllaç] per a la gestió de les seves sol·licituds o contractes, a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) per al compliment d'obligacions legals i a entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments. També podran comunicar-se a les categories d'encarregats següents: proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, etc.).

Alguns dels nostres encarregats del tractament poden estar ubicats a tercers països de fora de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En tots aquests casos ens assegurem a través dels nostres contractes que es garanteixi el compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

PERSONES NOTICIABLES

Les notícies publicades podran contenir dades personals de persones noticiables per ser de rellevància pública, per la seva notorietat pública o per circumstàncies sobrevingudes en fets d'interès públic dels quals són protagonistes.

A través d'aquest apartat, informem les persones noticiables sobre el tractament de les seves dades conforme el que es disposa en la normativa vigent, que estableix que quan resulti impossible o requereixi un esforç desproporcionat informar els interessats sobre el tractament de les seves dades s'adoptin mesures adequades per a protegir els seus drets, llibertats i interessos legítims, inclusivament fent publica la informació, la qual cosa es compleix a través de la present política de privacitat.

Les dades personals seran obtingudes a través de la recerca i els recursos periodístics a disposició d'aquest mitjà de comunicació, consistint en les dades pertinents per a l'elaboració d'aquestes notícies.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals de persones noticiables és la necessitat de donar compliment a una missió realitzada en interès públic. Les dades personals es tractaran de manera indefinida en el temps.

DRETS DELS USUARIS

L'Usuari té dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les dades. L'interessat/interessada té dret a rebre les dades personals si han estat facilitades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:
 1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 2. El tractament es fa per mitjans automatitzats.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • L'Usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a l'adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

  COOKIES

  La web utilitza una sèrie de cookies pròpies i de tercers que recapten informació durant la navegació de l'usuari de la web a fi de millorar la seva experiència durant aquesta.

  En l'apartat de "política de cookies" llistem una relació de les cookies usades per la web que queden emmagatzemades en el terminal que utilitza l'usuari per a poder accedir i navegar per aquesta. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

  PROCEDÈNCIA DE LES DADES

  Les dades personals han de ser facilitades pel mateix interessat de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

  El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

  INFORMACIÓ FACILITADA PER L’INTERESSAT/INTERESSADA

  En facilitar-nos les seves dades a través de canals electrònics, l'usuari garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades a SEGRE són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l'usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se.

  L’usuari introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

  MESURES DE SEGURETAT

  Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

  El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l’interessat/interessada i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

  BRETXES DE SEGURETAT

  El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

  LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc web i Continguts.

  La relació entre l'Usuari i el Responsable es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l'aplicació, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.  Si es desitja descarregar el document amb tota la informació completa de la política de privacitat en format PDF, ho podeu fer clicant aquí.


  tracking