SEGRE

CARTA DEL ALCALDE

Habitatge social i regeneració urbana

Paer en cap

Habitatge social i regeneració urbana

Habitatge social i regeneració urbanaSEGRE

Creado:

Actualizado:

La garantia del dret a l’habitatge i la regeneració urbana de les zones més febles de Lleida són elements fonamentals del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que el Ple de l’Ajuntament debatrà el 25 d’abril per a la seva aprovació inicial. El creixement d’una ciutat ha de ser harmònic i generar equilibri entre tots els barris. Ha de procurar, a més, el progrés col·lectiu de la mà d’un urbanisme que prioritzi assolir la màxima justícia social.

El POUM que el govern de la Paeria i l’equip tècnic redactor han preparat, després d’haver escoltat i acceptat propostes d’amplis sectors ciutadans, té la ferma voluntat de facilitar la cohesió social a través d’una política d’habitatge que aporta a Lleida llars assequibles d’acord amb les necessitats que s’han observat en la diagnosi prèvia al pla.

La nova planificació urbana de Lleida –que també inclou Sucs i Raimat– preveu que al voltant del 50 per cent dels nous habitatges previstos siguin socials de diferents modalitats. La major part, de l’ordre del 40 per cent, seran amb protecció oficial però també es potenciarà la Borsa Municipal d’Habitatge i llars dotacionals, és a dir, vivendes de lloguer assequible adreçades a col·lectius vulnerables. Així mateix, es preveu donar suport als models d’habitatge cooperatiu i altres fórmules que incloguin la conservació i la rehabilitació.

El POUM incentivarà normatives per aconseguir que la meitat dels nous habitatges projectats es destinin al lloguer. L’estudi, que es va encarregar a la Universitat de Lleida per tal d’ajustar les polítiques de vivenda als requeriments de la ciutat, va determinar que entre un 45 i un 50 per cent de les famílies que buscaran una llar en els propers quinze anys no hi podran accedir a través del mercat lliure. Per atendre aquesta necessitat, el POUM es bolca en l’habitatge social i en règim de lloguer.

El nou Pla traça una evolució urbana de Lleida que compacta la ciutat. Això és totalment compatible amb crear una Lleida més verda, que assoleix els 25 metres quadrats de zones verdes per habitant, davant dels 19,97 metres quadrats que tenim ara, índexs molt per sobre dels 10 metres quadrats que l’Organització Mundial de la Salut assenyala per a les ciutats mitjanes.

El creixement de Lleida es focalitza en l’actual trama urbana, deixant intacta l’Horta, i promovent les rehabilitacions dels habitatges ja existents. Aquesta filosofia afavoreix també la regeneració dels nuclis antics que existeixen en els barris, un altre dels objectius del nou POUM.

El Centre Històric continuarà sent una zona d’actuació prioritària. S’hi incidirà en 16 punts concrets. D’una banda, en les 7 Àrees d’Innovació Social i Urbana que s’han creat per tal de regenerar-les tant pel que fa al parc d’habitatges com a les activitats comercials o econòmiques. I de l’altra, en les 9 zones de Rehabilitació Urbana en espais del mateix barri però tocant a l’Eix Comercial, que precisen una reforma urbana també profunda.

El projecte Mariola 20.000 té com a finalitat integrar els Blocs Mariola en el teixit urbà i en l’activitat cívica de la ciutat mitjançant una operació urbanística en el marc d’altres operacions socials. Aquest Pla de millora urbana ordenarà de forma detallada tot l’àmbit dotant-lo de sistemes d’espais lliures i equipaments.

El POUM aposta per una actuació important de regeneració del Centre Històric i de la Mariola, amb l’interès que, des d’aquesta experiència, posteriorment, és puguin abordar actuacions similars en altres punts de Lleida. El Pla planteja una millora integral de la qualitat urbana de Lleida, que equilibra els barris i on preval l’habitatge social i de lloguer per assegurar el dret fonamental d’accedir a una vivenda digna.

Habitatge social i regeneració urbana

Habitatge social i regeneració urbanaSEGRE

tracking