SEGRE
Cultura, ciutat i transició ecològica

Cultura, ciutat i transició ecològicaSEGRE

Creado:

Actualizado:

Els darrers canvis al govern de la Paeria han tingut com a conseqüència, entre d’altres, la reordenació de l’àmbit de transició ecològica per incorporar-lo a regidoria de Ciutat i Cultura. Aquesta incorporació és coherent amb la intenció d’intervenir sobre el model de ciutat d’una forma àmplia atesa la importància d’àmbits com el medi ambient, la sostenibilitat, l’habitatge, els espais públics enjardinats de la ciutat, els espais naturals, la gestió de residus o el benestar animal.

Cal fer un reconeixement a la tasca endegada pel regidor del Comú de Lleida Sergi Talamonte en aquests àmbits, amb el qual compartim moltes inquietuds i, per descomptat, la convicció que només amb una política activa de transició ecològica ens aproximarem als compromisos establerts en diferents organismes, des de l’escala local a la internacional. Aquests compromisos, que tenen forma de tractats, convenis o lleis, obliguen al seu compliment.

Però més enllà d’obligacions legals, cal parlar de la necessitat vital de fer-ho. És el nostre deure llegar a les properes generacions un entorn i unes ciutats sostenibles, amb totes les implicacions socials, productives, econòmiques o d’infraestructures per fer-ho possible. No actuar en aquest sentit posa en risc la nostra pròpia supervivència.

Aquesta urgència ha d’estar acompanyada des dels vessants informatiu, pedagògic i facilitador, perquè malgrat que bona part de la ciutadania està molt sensibilitzada davant d’aquests reptes i actua amb responsabilitat, el recurs sancionador hauria de ser cada cop menys necessari a mesura que tothom s’incorpori als hàbits que col·lectivament hem de normalitzar.

Pel que fa a la política d’habitatge, l’instrument més eficaç de què disposa l’ajuntament és l’Empresa Municipal d’Urbanisme, la presidència de la qual assumeixo també a partir d’aquesta reorganització.

És imprescindible seguir incrementant l’oferta d’habitatge públic, propi o gestionat, per cobrir les necessitats d’emergència o estructurals de la nostra ciutat. També contribuir a la gestió d’expedients d’ajut al lloguer o facilitar-ne a través de la Xarxa de Mediació. La col·laboració eficaç amb la Regidoria de les Persones, Comunitat i Agenda 2030 ha de permetre reduir les situacions de conflicte relacionades amb l’habitatge.

Creiem que cal millorar els sistemes de detecció d’habitatges en mans de grans tenidors per evitar comunicacions errònies. Els petits propietaris no s’han de sentir amenaçats injustament.

La política de sòl de l’EMU té implicacions significatives en el model de ciutat, atès que la forma de gestionar-lo influirà en alguns àmbits de creixement urbà i en el tipus de desenvolupament comercial.

Però també cal treballar en els aspectes financers de l’EMU atès l’elevat nivell d’endeutament d’aquest organisme. Malgrat que es va aconseguir refinançar el gruix del deute per evitar el col·lapse de l’empresa, ara cal amortitzar-lo progressivament per reduir la càrrega financera i acomplir amb els termes del pla de reequilibri econòmic que es comparteix amb l’ajuntament. La gestió directa de la zona blava, que es farà des de l’EMU, requerirà també l’adaptació i dotació dels recursos personals i materials per dur-ho a terme.

Creiem necessari també recuperar un millor clima en el consell d’administració de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, reduint les tensions ja històriques. Això serà útil per dur a terme aquests projectes més immediats i també els futurs, reconeixent els diferents punts de vista però evitant enfrontaments improductius.

Incorporem també la gestió del benestar animal, conscients que es tracta d’un àmbit molt sensible, escoltarem a les entitats de voluntaris i persistirem en la millora de les instal·lacions i dels recursos per oferir un servei digne.

Soc conscient dels reptes i compto, com en l’àmbit de cultura, amb un equip tècnic d’altíssim nivell per dur-ho a terme, els dono un cop més les gràcies per l’excel·lent acollida. Agraeixo també al Sergi Talamonte la seva predisposició per fer un traspàs ordenat i una informació exhaustiva dels projectes realitzats o dels que estan en procés.

Assumeixo, doncs, continuar amb el canvi honest a Lleida, ara des de la Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica. Governança republicana al servei de la ciutadania de Lleida.

Cultura, ciutat i transició ecològica

Cultura, ciutat i transició ecològicaSEGRE

tracking