SEGRE

COL·LABORACIÓ

Pressupost de la Diputació,el pressupost dels ajuntaments

Diputada i portaveu del Grup del PP a la Diputació de Lleida

Pressupost de la Diputació,el pressupost dels ajuntaments

Pressupost de la Diputació,el pressupost dels ajuntaments

Creat:

Actualitzat:

El pressupost de la Diputació no és només el de la institució, és el pressupost de tots i cadascun dels 231 municipis de la província. Dels 122 M€ del total de Diputació i els Organismes Autònoms, quasi la meitat van destinats als ajuntaments, per completar inversions, millorar infraestructures i serveis bàsics, col·laborar en el manteniment d’edificis i instal·lacions, ajudar a cobrir les necessitats de les famílies, donar impuls a les empreses i al territori, etc. Aquesta és la importància de la Diputació i la finalitat del seu pressupost. Amb aquesta premissa és impossible votar-hi en contra. Però com tot, per bo que sigui, pot ser millorat, i aquest és el motiu pel qual vam presentar unes esmenes que seguien dos línies bàsiques. D’una banda, criteris ideològics que defensa el PP i en contra del separatisme. Demanàvem la supressió de les aportacions que tant l’IEI com la mateixa Diputació fan a entitats foranes a les Terres de Lleida i la finalitat de les quals és únicament i exclusiva la separació de Catalunya i els catalans de la resta d’Espanya. Entitats com l’AMI i altres radicades a les veïnes comunitats d’Aragó i València o a les del sud de França i que volen anomenar Catalunya Nord. Entitats totes elles que no aporten cap benefici als habitants dels municipis i comarques de Lleida. Una altra línia era precisament la de millorar encara més les aportacions als ajuntaments. Dos temes tan bàsics com l’aigua potable i les carreteres municipals, que disposen d’una bona aportació per manteniment, però escassa pel que fa a inversió i millora, molt necessària i costosa per als petits municipis. I es van presentar aquestes esmenes perquè en els darrers anys les quantitats disponibles havien baixat considerablement. Així, en gestió de l’aigua ha passat de 400.000 € el 2014 a 100.000 per a aquest any que ve, en noves infraestructures d’aigua, de 2,5 milions a 1,8 M€, mentre que en inversió en carreteres va ser menor, passant de 525.000 € el 2014 a 450.000 per al 2017. Tot i que aquestes esmenes no van ser acceptades directament i expressa, sí que vam obtenir el compromís del president de la Diputació d’atendre totes i cadascuna de les peticions que es facin des dels ajuntaments, i d’incrementar aquestes partides amb el superàvit disponible del pressupost del 2016 quan aquest sigui liquidat. Però el motiu pel qual es poden fer totes aquestes aportacions és perquè hi ha una aportació directa de l’Estat a la Diputació de 85,5 M€, el 80% dels ingressos de la Diputació, 2,5 milions més dels que es van preveure per al 2016. Per contra, també el motiu pel qual no es poden fer més aportacions és perquè la Generalitat aporta únicament 1,3 M€, després d’haver suprimit el PUOSC, una eina que facilitava molt les inversions als ajuntaments, després de no complir amb la seva obligació de sufragar les llars d’infants, despeses escolars, inversions en equipaments mèdics, en universitats, i en tantes coses en les quals la Diputació ha hagut de fer de banc de la Generalitat. Aquestes aportacions de l’Estat i de la Generalitat indiquen clarament les prioritats de l’un i de l’altra, cap a on van adreçades les seves polítiques i les seves simpaties. Diuen que la Generalitat no té diners. Segur? Per obrir noves delegacions en altres països sí que en té, per incrementar els sous dels consellers sí que en té, per pagar les farmàcies, les despeses escolars o serveis socials no en té. Quines són les seves prioritats? Contesti vostè mateix. Tornant al pressupost de la Diputació, també voldria destacar que gràcies a la bona tasca duta a terme aquests darrers anys i a l’aplicació estricta del pla d’ajust financer a què va obligar l’Estat a totes les administracions locals, el deute de la Diputació ha disminuït força i això permet demanar un nou préstec del qual 10 M€ es destinaran a reduir la càrrega financera dels ajuntaments, cosa molt important perquè puguin funcionar amb normalitat. Per tots aquests motius, la nostra abstenció suposa un vot de confiança a l’equip de govern de la Diputació perquè millori tot allò que és millorable.

tracking