SEGRE

ENSENYAMENT PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Així serà la 'selectivitat’ a partir del pròxim curs

Les proves EBAU tindran un disseny competència i requeriran l’alumnat "creativitat, pensament crític, reflexió i maduresa"

Comença la selectivitat a Lleida enmig d'una onada de calor i sense aire condicionat en alguns tribunals

Imatge d’arxiu d’alumnes de Lleida durant les proves d’accés a la universitat.

detail.info.publicated
europa press 

Creat:

Actualitzat:

La nova Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (EBAU), que es començarà a aplicar des del pròxim curs, inclourà preguntes tipus test, les faltes d’ortografia baixaran un 10% la nota en els exàmens i els alumnes podran elegir entre diferents preguntes, encara que requeriran que hagin estudiat tot el temari.

Així ho reflecteix l’esborrany del projecte de reial decret de la nova EBAU, a què ha tingut accés Europa Press, elaborat pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

El document estableix que els exercicis estaran estructurats en diferents apartats que, al seu torn, podran contenir una o diverses preguntes o tasques. Aquestes podran requerir respostes tancades, semiconstruïdes o obertes, sempre que a cada un dels exercicis la puntuació assignada al total de preguntes o tasques de resposta oberta i semiconstruïda assoleixi com a mínim el 70 per cent.

En cada matèria es farà entrega d’un únic model d’exercici. Tanmateix, en alguns apartats es podrà incloure la possibilitat d’elegir entre diverses preguntes o tasques, sempre que aquesta elecció no impliqui la disminució del nombre de competències específiques objecte d’avaluació.

En aquells exercicis en els quals les preguntes o tasques proposades requereixin la producció de textos per part de l’alumnat, la valoració corresponent a la coherència, la cohesió, la correcció gramatical, lèxica i ortogràfica dels textos produïts, així com la seua presentació, no podrà ser inferior a un 10 per cent de la qualificació corresponent a la pregunta o tasca.

Flexibilització per a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu

Tanmateix, la proposta de la nova EBAU precisa que l’aplicació d’aquests paràmetres que baixen un 10 per cent la nota per les faltes d’ortografia i gramaticals "podrà flexibilitzar-se en el cas de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu".

La prova d’accés a la universitat constarà de quatre o, en el cas de les comunitats autònomes amb llengua cooficial, cinc exercicis que versaran sobre les següents matèries: Llengua Castellana i Literatura II i, si n’hi hagués, Llengua Cooficial i Literatura II; Història o Filosofia, a elecció de l’alumnat; Llengua Estrangera II; i la matèria específica obligatòria.

Els exercicis de la nova prova tindran un disseny competencial que "permetrà comprovar el grau de consecució de les competències específiques de les matèries"; i requeriran l’alumnat "creativitat i capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa" en la resolució per escrit d’una sèrie de preguntes o tasques adequades a les competències específiques avaluades.

Les preguntes o tasques es contextualitzaran en entorns artístics, científics, humanístics i tecnològics i, preferentment, en entorns pròxims a la vida de l’alumnat.

Igual com en l’anterior model d’EBAU, cada un dels exercicis tindrà una durada de 90 minuts i s’establirà un descans entre proves consecutives de, com a mínim, 30 minuts. No es computarà com a període de descans l’utilitzat per ampliar el temps de realització de les proves de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu als que se’ls hagi prescrit l’esmentada mesura.

"Tant els elements curriculars objecte d’avaluació, com el nombre i el tipus de preguntes o tasques s’adequaran a la durada de l’exercici. Per això, es tindrà en compte que l’alumnat necessitarà dedicar un temps significatiu tant a la lectura i a l’anàlisi de la possible documentació aportada, com al disseny de l’estratègia per a la resolució de les preguntes o tasques plantejades", assenyala el document.

En el cas que les preguntes o tasques el requereixin, per a la realització dels exercicis de les diferents matèries, l’alumnat podrà fer ús de documents o eines auxiliars, tals com diccionaris, calculadores, formularis o taules.

En tot cas, la norma matisa que l’ús d’aquest material estarà condicionat a les característiques de cada matèria i als criteris d’avaluació aplicables. A tal efecte, les comissions organitzadores de la prova establiran els materials dels quals l’alumnat podrà fer ús i, en el seu cas, el material que en cap cas no podrà ser utilitzat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking