SEGRE

Els estudiants podran anar a Selectivitat amb una assignatura suspesa

També podran cursar el Batxillerat en tres anys

Alumnes que van fer la selectivitat al setembre.

Alumnes que van fer la selectivitat al setembre.JORDI ECHEVARRIA

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Els estudiants podran presentar-se a les proves d’accés a la universitat amb una assignatura suspesa i, a més, podran cursar el Batxillerat en tres anys, en lloc de dos. Així ho recull l’esborrany del Projecte de reial decret pel qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat, que desplega la nova llei educativa, la LOMLOE, respecte al currículum d’aquesta etapa. El document dedica un article complet a l’'Organització del Batxillerat en tres anys acadèmics’, explicant que, de manera excepcional, es podrà establir una distribució de les matèries en tres anys acadèmics, en lloc de dos, per a aquells alumnes que el requereixin per les seues "circumstàncies personals, temporals o permanents".

L’esborrany determina quins han de ser aquests requisits, que són: aquells estudiants que cursin l’etapa de manera simultània als ensenyaments professionals de música; aquells que acreditin la consideració d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment; els qui requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària per presentar alguna necessitat específica de suport educatiu; o els qui al·leguin altres circumstàncies que, segons el parer de la corresponent Administració educativa, justifiquin l’aplicació de la mesura.

El projecte de reial decret també fixa la promoció, avaluació i titulació dels estudiants de Batxillerat. Respecte a la promoció, la proposta del Govern espanyol estableix que els alumnes passaran de primer a segon de Batxillerat quan hagin superat les matèries cursades o tinguin avaluació negativa en dos matèries com a màxim, a diferència de Secundaria, on no es tindran en compte les matèries sense aprovar.

Una altra novetat que recull el text és que, si bé la superació de les matèries de segon curs estarà condicionada a la superació de les corresponents matèries de primer curs, l’alumnat podrà matricular-se d’assignatures de segon sense haver cursat la corresponent matèria de primer "sempre que el professorat que la imparteixi consideri que l’alumne o alumna compleix les condicions necessàries per poder seguir amb aprofitament la matèria de segon". En cas contrari, haurà de cursar l’assignatura de primer.

Quant a l’avaluació, el projecte recull que serà "contínua i diferenciada segons les diferents matèries" i serà el professor qui decidirà, al terme del curs, si l’alumne ha aconseguit els objectius i ha assolit l’adequat grau d’adquisició de les competències corresponents. El text també recull que els alumnes podran sotmetre’s a exàmens de recuperació d’aquelles matèries que no hagin aprovat, cap altra diferència significativa respecte a l’ESO, on es preveuen eliminar aquest tipus de proves.

D’altra banda, els alumnes podran obtenir el títol de Bachiller quan aprovin totes les assignatures dels dos cursos de Batxillerat. Però també manté l’excepció de poder obtenir-lo si supera totes les matèries tret d’una, si així ho decideix l’equip docent.

Aquesta excepció està subjecta a certs requisits, com són: que l’equip docent consideri que l’alumne ha assolit els objectius i competències vinculats al títol de Batxillerat; que no s’hagi produït una inassistència continuada i no justificada per part de l’alumne en la matèria suspesa; que l’alumne s’hagi presentat a les proves i realitzat les activitats necessàries per a la seua avaluació, incloses les de la convocatòria extraordinària; i que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l’etapa sigui igual o superior a cinc, incloent-se per al seu càlcul la nota obtinguda en la matèria no superada. Això vol dir que un alumne que hagi aprovat totes les assignatures de Batxillerat excepte una, podrà presentar-se a la prova d’accés a la universitat, la denominada EBAU.

CINC MODALITATS DE BATXILLERAT

L’esborrany també recull la proposta del Govern estatal de crear cinc modalitats de Batxillerat: Ciències i Tecnologia; Humanitats i Ciències Socials; dos batxillerats d’Arts (un d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i un altre de Música i Arts Escèniques); i un altre General.

Les matèries de primer curs comunes a totes les modalitats de Batxillerat seran Educació Física, Filosofia, Llengua Castellana i Literatura I (i Llengua Cooficial i Literatura I en aquells territoris amb llengua cooficial) i Lengua Extranjera I (normalment, anglès). A segon, els alumnes hauran de fer classe d’Història de la Filosofia, Història d’Espanya, Llengua Castellana i Literatura II (amb Llengua Cooficial i Literatura II si n’hi hagués) i Llengua Estrangera II.

Una novetat que recull el projecte de reial decret és que quan l’oferta de matèries en un centre quedi limitada per raons organitzatives, les Administracions educatives facilitaran que es pugui cursar alguna matèria mitjançant la modalitat d’educació a distància o en altres centres escolars. A més de les assignatures comunes, els estudiants hauran de cursar altres matèries segons la modalitat de Batxillerat a què optin.

En la modalitat de Ciències i Tecnologia, els alumnes cursaran Matemàtiques I i les dos restants les hauran d’elegir d’un total de quatre que s’ofereixen, entre les quals es troben Tecnologia i Enginyeria o Biologia, Geologia i Ciències Ambientals.

En Humanitats i Ciències Socials, els estudiants podran escollir Llatí I o Matemàtiques aplicades a les ciències socials I, i hauran d’elegir les dos restants que podran ser des de Literatura Universal, a Grec I o Economia. En segon, podran elegir des d’Empresa i Disseny de Models de Negoci, a Geografia o Història de l’Art, entre d’altres. L’alumnat que opti per la modalitat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny hauran de cursar Dibuix Artístic en primer i segon, a més d’unes altres dos matèries com poden ser Cultura Audiovisual, Projectes Artístics o Volum.

Per la seua part, els alumnes de la via de Música i Arts Escèniques cursaran en primer Análisis Musical I o Artes Escénicas I, així com unes altres dos matèries a elegir de cinc, entre les quals es troben Cor i Técnica Vocal I, Cultura Audiovisual o Llenguatge i Pràctica Musical. En segon podran cursar Història de la Música i de la Dansa o bé Literatura Dramàtica.

Quant als alumnes del Batxillerat General, cursaran, en primer, Matemàtiques Generals, i hauran de triar unes altres dos matèries, unes de les quals podrà ser Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial. L’altra o unes altres dos, si no agafa aquesta matèria, podran ser qualssevol de les matèries de modalitat de primer curs que s’imparteixin en les altres modalitats de Batxillerat. En segon curs, cursaran Ciències Generals i unes altres dos matèries de modalitat, unes de les quals podrà ser Moviments Culturals i Artístics. L’altra o d’altres seran d’altres modalitats de Batxillerat.

El Govern espanyol calcula que aquest projecte, que encara pot tenir canvis per les aportacions de les comunitats autònomes i de la comunitat educativa, podria aprovar-se en Consell de Ministres a finals de gener o febrer. La seua implantació seria l’any acadèmic 2022-2023 per primer de Batxillerat i en el curs 2023-2024 en segon.

tracking