SEGRE

PERSONES I ORGANITZACIONS

Els biaixos i el currículum (CV) cec

Els biaixos i el currículum (CV) cec

Els biaixos i el currículum (CV) cecSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Els biaixos en la selecció de personal Segons el diccionari de la RAE, biaix (sesgo en castellà) és l’obliqüitat o torçament d’una cosa cap a un costat. Dins del camp de la psicologia, la major part dels autors parlen del biaix cognitiu i assenyalen que és aquella característica de l’individu que provoca una distorsió a l’hora de processar la informació, la qual cosa li impedeix ser objectiu en la valoració dels altres. Per tant, un biaix cognitiu és un mecanisme del pensament que provoca una desviació en el resultat final.

És important distingir entre biaix i error, ja que, encara que en ambdós casos es produeix una desviació de la realitat, el biaix implica una distorsió sistemàtica i obeeix a causes internes a l’individu que poden ser provocades per raons cognitives o socioculturals, mentre que en l’error la desviació és puntual. Així doncs, ja tenim qui és el culpable del fet que les nostres valoracions sobre els altres no siguin objectives i que aquestes vinguin influïdes pels nostres prejudicis –són els biaixos–. Són els CV cecs la solució per evitar els biaixos? Hi ha qui assenyala que la millor manera d’evitar prejudicis en el reclutament professional és que al CV s’ometin algunes dades que puguin portar els reclutadors a cometre els esmentats prejudicis.

Per a ells, els CV cecs s’enviarien sense incloure la informació personal com edat, sexe, nacionalitat o la foto del candidat, i incloure-hi únicament les competències experiencials o hard skills i les acadèmiques o soft skills. Amb només aquesta informació, el reclutador podria establir un primer judici sobre la vàlua dels els professionals sense deixar-se influir per altres aspectes merament personals. Entre les causes cognitives que provoquen els biaixos, hi ha el processament deficient de la informació que rebem i entre les socioculturals hi hauria la cultura, la religió o determinades dinàmiques grupals.

Segons la meua opinió, difícilment els CV cecs podran evitar els biaixos, ja que posteriorment a l’enviament del CV, sigui aquest cec o no, caldrà citar els professionals preseleccionats per a una entrevista presencial. Amb la qual cosa, la millor manera d’actuar contra els biaixos i prejudicis és entrar en les causes que els provoquen sense necessitat d’amagar informació curricular. Com evitar els biaixos en els processos de selecció El CV cec a Espanya va ser impulsat l’any 2017 per l’aleshores ministra d’Igualtat, Dolors Montserrat, i s’ha quedat fins a la data en un mer intent, ja que els reclutadors desitgen tenir com més informació millor respecte als aspirants.

Buscar la màxima objectivitat en el reclutament no passa per ometre informació al CV i sí per ser al més objectiu possible en la valoració. Per tal de desenvolupar una ment objectiva, hem d’evitar el pensament rígid, mantenir una actitud oberta i positiva, ser flexibles i permeables socialment, obtenir informació completa dels avaluats i no només alguns aspectes sobre el CV, aspecte aquest últim que, en cas de no complir-lo, estaríem caient en el que Snyder ens indicava que hem d’evitar: “A l’hora de jutjar altres persones tendim a recollir només aquella informació que confirmi la nostra hipòtesi”, sense oblidar que, en l’avaluació professional i en qualsevol altre àmbit de valoració, hi ha formes de pensament que hem de controlar com l’efecte d’halo o els estereotips. No fer-ho ens portarà al fet que el judici que emetem sigui esbiaixat i, per tant, no tingui validesa.

tracking