SEGRE

COL·LABORACIÓ

El sistema d'oposicions actual penalitza el professorat que les aprovi

Secretari territorial del Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC.SPS)

El sistema d’oposicions actual penalitza el professorat que les aprovi

El sistema d’oposicions actual penalitza el professorat que les aproviSEGRE

Creat:

Actualitzat:

El departament d’Ensenyament ha tornat a convocar oposicions per a aquest curs, en aquesta ocasió a primària i a cicles formatius. Ens congratulem que es respecti el compromís de continuar amb les convocatòries, a fi i efecte de donar resposta a la demanda sindical de reduir el 40% de professorat interí que hi ha actualment, però també demanem un sistema de concurs-oposició que beneficiï els interins de llarga durada que durant molts anys no van tenir possibilitats de presentar-se a oposicions per falta de convocatòries. Demanem, paral·lelament, un acord d’estabilitat per a aquells interins amb més antiguitat que no esdevinguin funcionaris de carrera en tot aquest període.

A la present convocatòria s’han introduït canvis respecte de les passades oposicions, canvis que, a partir d’ara, afectaran totes les convocatòries fins a l’any 2023. Alguns d’aquests són encertats. Per exemple, s’ha optat per invertir l’ordre de les proves. Primer es farà la defensa de la programació i la unitat didàctica i després la part pràctica i el tema, un canvi ajustat a la normativa vigent i que respon a la petició dels opositors de cicles formatius de determinades especialitats, que havien de fer front a una despesa en material fungible per la prova pràctica, innecessària en cas de quedar eliminats a la primera prova. Per altra banda, s’estableix la possibilitat de fer reclamacions contra les qualificacions de les proves. En convocatòries anteriors només es podia reclamar al final de tot el procés, totalment irrellevant si t’havien eliminat a la primera part.

Per altra banda, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) considerem que convertir la prova pràctica en una prova merament didàctica no respecta ni l’esperit ni la lletra de la normativa vigent: la prova pràctica ha de versar sobre els coneixements de l’especialitat. La competència pedagògica ja s’avalua en la defensa de la programació i la unitat didàctica. I el que considerem més greu, els seleccionats no seran nomenats funcionaris en pràctiques fins a un any després d’haver aprovat. Aquest “any en blanc” suposa penalitzar injustament als opositors seleccionats. Per exemple, al concurs de trasllats, aquest any de retard els suposarà, de manera automàtica, una pèrdua assegurada d’un mínim de 4 punts a l’apartat d’antiguitat des de la seva destinació definitiva. A més, a l’apartat de càrrecs ocupats, poden perdre entre 1 i 4 punts, en funció que fossin tutors / cap de departament o algun càrrec directiu. No oblidem que per una sola dècima es pot guanyar o no una destinació definitiva.

D’altra banda, ens preguntem si s’ha plantejat el departament com afectarà ajornar fins a l’octubre la finalització del concurs-oposició al professorat que aprovi i que no tinguin serveis prestats. És podria donar el cas de veure un docent seleccionat a l’atur o fent substitucions fins al seu nomenament com a funcionari/ària en pràctiques!

Quin és el motiu en què s’excusa el Departament per prendre tan arbitrària decisió? Diuen que els calendaris de les adjudicacions provisionals i de les oposicions són impossibles de quadrar, perquè volen publicar la resolució definitiva de les adjudicacions provisionals a mitjans del mes de juliol (i no el 31 com era habitual). Si simplement és un problema de calendari, això s’arreglaria començant les proves a finals de maig o a començaments de juny, de manera intensiva en caps de setmana, però segons el Departament, les oposicions no poden començar abans perquè suposarien una alteració del normal funcionament dels centres educatius. Ves per on, les proves de la darrera convocatòria sí que van començar després de Setmana Santa i, segons deien, això no havia de suposar cap trasbals. Ara sí?

D’altra banda, potser el sistema d’adjudicacions d’estiu a Catalunya és massa complicat? A altres comunitats autònomes no tenen ni perfils ni entrevistes sinó un sistema més transparent i fàcil de gestionar, i no existeix aquest problema de calendari. El que no pot ser és que el Departament no sigui capaç d’administrar òptimament el seu personal i ho solucioni penalitzant els seus mateixos docents seleccionats, almenys a les properes cinc convocatòries d’oposicions.

Vivim uns temps en què es busca l’excel·lència en tot. Malauradament, la gestió dels personal docent és encara molt lluny d’aconseguir-la.

tracking