SEGRE

ESNOTICIA

Compartir el diari SEGRE digital és delicte

Els que comparteixen l’edició d’un diari per xarxes socials o altres sistemes infringeixen la llei de Propietat Intel·lectual i Industrial || Castigat amb entre 6 mesos i 6 anys de presó i multa

Ús fraudulent del format PDF de diari SEGRE

Ús fraudulent del format PDF de diari SEGRE

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

Ja fa unes setmanes, quan va esclatar aquesta crisi del coronavirus, molts diaris van optar per oferir als seus subscriptors la possibilitat de descarregar-se diàriament l’edició impresa en format PDF per facilitar-ne la lectura, atenent així possibles incidències en el repartiment a domicili i quioscos i, en el cas de SEGRE, també la saturació l’accés a eSegre (el diari en format epaper). Abans d’efectuar la descàrrega del PDF, l’usuari ha d’acceptar l’advertència que el diari en format digital és per al seu ús personal i no el pot compartir, un avís que, a SEGRE.com també apareix al costat de l’enllaç de descàrrega i en les condicions legals acceptades en el moment de formalitzar la subscripció.

D’altra banda, en tots aquests casos, com ens explica Laura Buetas, advocada especialitzada en Dret a la Propietat Intel·lectual del despatx Moragues, de Lleida, el treball periodístic queda protegit per l’article 10.1 de la llei de Propietat Intel·lectual (vegeu el desglossament) perquè “a l’exemplar de qualsevol diari hi ha un contingut amb intervenció intel·lectual...” i “l’obra periodística queda integrada al concepte d’obra literària, protegida per l’esmentada llei”.

Ja hi ha identificats més d’una quinzena d’usuaris que han comès aquest frau a SEGRE

Així, en aplicació d’aquesta llei, la difusió d’un exemplar de SEGRE o qualsevol article per qualsevol mitjà requereix l’autorització prèvia i si aquest dret és vulnerat, la llei dóna dret a la víctima del frau a instar al cessament de l’activitat il·lícita i exigir una indemnització i reparació de danys. És més, compartir el diari digital està tipificat com a delicte (art. 270 a 272 del Codi Penal) que preveu penes de fins a sis anys de presó i multa de trenta mesos en els casos més greus, a banda d’una indemnització pels danys causats.

Tanmateix, malgrat aquestes advertències, en aquests dies hem interceptat en xarxes socials i grups privats de xat (com WhatsApp o Telegram, alguns amb prop de 17.000 usuaris) el PDF de SEGRE compartint-se de forma gratuïta, saltant-se així, alguns subscriptors i usuaris aquestes advertències. Són ja més d’una quinzena d’usuaris (particulars, empreses, administracions públiques i grups polítics) que ja hem identificat per haver compartit il·legalment el PDF a la xarxa.

Ara, tot està ja en mans dels nostres advocats.

Llei de Propietat Intel·lectual

  • art. 10.1: “Són objecte de propietat intel· lectual totes les creacions origi· nals literàries, artístiques o cien· tífiques expressades per qual· sevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, com· prenent·se entre aquestes: a) els llibres, fullets, impresos, epistolaris, escrits, discursos i al·locucions, conferències, infor· mes forenses, explicacions de càtedra i qualsevol altra obra de la mateixa naturalesa....“

Codi Penal

  • art 270.1: “Serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a quatre anys i multa de dotze a vint·i·quatre mesos el que... en perjudici de tercer, reprodueixi, plagiï, distri· bueixi, comuniqui públicament o de qualsevol altra manera ex· ploti econòmicament, en tot o en part, una obra o prestació literària”
  • art. 271.b: “S’imposarà la pena de presó de dos a sis anys, mul· ta de divuit a trenta i sis mesos... quan els fets revesteixin especi· al gravetat, atenent el valor dels objectes produïts il·lícitament” 
  • art. 272.1: “l’extensió de la res· ponsabilitat civil derivada dels delictes tipificats... es regirà per les disposicions de la llei de Pro· pietat intel·lectual”

Il·legal difondre premsa sense autorització LAURA BUETAS JORDÀ, advocada especialista en dret de propietat intel·lectual del Despatx Moragues La propietat intel·lectual protegeix els drets dels autors (artistes, redactors, mitjans de difusió...) respecte de les obres i prestacions originals fruit de la seua creació i/o distribució. El contingut d’un mitjà de comunicació és summament heterogeni. Així, la premsa diària la integren articles d’actualitat, notícies, fotografies, vinyetes d’humor, col·laboracions literàries, artístiques, gràfiques, informatives, científiques... Els seus continguts estan protegits per la llei de Propietat Intel·lectual sempre que es presenti el caràcter creatiu necessari per gaudir de l’esmentada protecció, segons l’article 10.1.a) del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. L’obra periodística ha de ser original, nova i creativa, i no és el mateix la simple informació, on la creació intel·lectual és mínima (recopilar i oferir dades), que un producte més elaborat, com un reportatge, un article d’opinió o d’anàlisi econòmica, entre d’altres. En un diari hi ha realment un contingut amb intervenció intel·lectual de treball periodístic i l’obra periodística, com qualsevol obra intel·lectual, queda plenament integrada al concepte ampli d’“obra literària” protegible per la llei. Atès això, l’ús i difusió per qualsevol mitjà d’articles de premsa o contingut del mitjà de difusió escrita requereix l’expressa autorització prèvia dels titulars dels drets. Utilitzar i divulgar sense autorització dels titulars dels esmentats drets suposa la vulneració de la Llei de Propietat Intel·lectual i és un acte de competència deslleial notablement perjudicial per al desenvolupament de la indústria periodística i editorials. Davant d’aquesta vulneració, el titular dels drets pot exercitar les accions civils (de reparació de danys i perjudicis...) i pot instar al cessament de l’activitat il·lícita del presumpte infractor, exigir la indemnització i reparació dels danys materials i morals causats i instar a la difusió de la resolució judicial a costa de l’infractor. Al seu torn, la nostra ordenació jurídica castiga penalment la infracció dels drets de propietat intel·lectual de major gravetat, tipificats als articles 270 a 272 del Codi Penal, que estableix la condemna de tals conductes amb penes de presó de sis mesos i multes de dotze mesos en els casos més lleus i fins a sis anys i multa de trenta mesos en els casos més greus, a banda de la condemna al pagament d’una indemnització econòmica en reparació dels danys causats i l’obligació de difondre el contingut de la sentència al mateix mitjà que es va publicar o va difondre a costa de l’infractor.

tracking