SEGRE

Es podrà passar de curs a l'ESO i Batxillerat amb fins dos suspensos

Es podrà passar de curs a l'ESO i Batxillerat amb fins dos suspensos

Es podrà passar de curs a l'ESO i Batxillerat amb fins dos suspensosEFE

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Els alumnes de Secundaria i de Batxillerat amb fins dos assignatures suspensas podran promocionar de curs, encara que això dependrà en última instància de la decisió que prengui l’equip docent de forma col·legiada i de determinades condicions. Així ho recull el projecte de reial decret pel qual es regula per al curs 2021-2022 l’avaluació i condicions de promoció de Primària, Secundaria i Batxillerat i que el Ministeri d’Educació ha enviat a les comunitats autònomes per a la seua discussió.

El text proposat per la ministra Isabel Celaá reflecteix l’esperit de l’última reforma educativa (Lomloe), que limita el recurs a la repetició escolar i estableix que aquesta mesura ha de ser excepcional, de manera que només es podrà adoptar una vegada durant la Primària i dos vegades com a màxim al llarg de l’ensenyament obligatori.

OBJECTIU: POSAR LÍMIT A LA REPETCIÓN ESCOLAR

L’esborrany de reial decret fa especial èmfasi en què tan aviat es detectin dificultats per a l’aprenentatge s’apliquin les mesures de reforç educatiu necessàries o s’opti per una diversificació curricular, perquè l’objectiu últim és evitar tant sí com no la repetició. Espanya gairebé triplica la taxa de repetició de Primària i Secundària en relació amb la mitjana dels països de l’OCDE: el percentatge d’alumnes que havia repetit almenys una vegada amb 15 anys és del 29 % davant l’11 % de l’OCDE.

La Comunitat de Madrid ha estat la primera regió en pronunciar-se sobre aquest projecte de Celaá que rebutja perquè "llançar aquest missatge continu que es pot titular amb suspensos, que no s’han de repetir, que es pot aprovar amb les màximes facilitats creiem que és un error", en paraules del seu conseller d’Educació, Enrique Ossorio. "Des del Govern regional creiem que el mèrit i l’esforç en l’educació és molt important", ha recalcat Ossorio.

PRIMÀRIA: NOMÉS ES PODRÀ REPETIR UN CURS EN TOTA L’ETAPA

Al capítol de l’Educació Primària, el projecte explica que l’avaluació serà contínua i global, i que els centres podran elaborar programes de reforç o d’enriquiment curricular que permetin millorar el nivell competencial de l’alumnat que el requereixi. Quant a la seua promoció, l’equip docent adoptarà les decisions de manera col·legiada i s’accedirà al curs o a l’etapa següent quan aquest estimi que els aprenentatges que, en el seu cas, no s’haguessin assolit no impedeixen a l’alumne de seguir amb aprofitament la seua formació.

Si després d’aplicar les mesures adequades per atendre les dificultats de l’alumne, l’equip docent creu que la permanència un any més en el mateix curs és la mesura més adequada per afavorir el seu desenvolupament, "s’organitzarà un pla específic de reforç perquè durant aquest curs pugui assolir el grau d’adquisició de les competències corresponents. Aquesta decisió només es podrà adoptar una vegada durant l’etapa i tindrà, en tot cas, caràcter excepcional".

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: PROMOCIONARAN AMB UN O DOS SUSPENSOS

Els alumnes de l’ESO promocionaran de curs quan els professors considerin que la naturalesa de les matèries que, en el seu cas, poguessin no haver superat, els permet seguir amb èxit el curs següent i tenen expectatives favorables de recuperació i que l’esmentada promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica. "En tot cas, promocionaran els qui hagin superat les matèries o àmbits cursats o tinguin avaluació negativa en un o dos". A més, les Administracions educatives podran establir directrius per a l’actuació dels equips docents responsables de les avaluacions, sense que, en cap cas, el nombre o la combinació de matèries o àmbits no superats pugui ser "l’única circumstància a tenir en compte en la decisió sobre la promoció".

La permanència en el mateix curs es considerarà una mesura de caràcter excepcional. En tot cas, l’estudiant podrà romandre en el mateix curs una sola vegada i dos vegades com a màxim al llarg de l’ensenyament obligatori. De forma excepcional es podrà romandre un any més en el quart curs, encara que s’hagi esgotat el màxim de permanència. Respecte a la titulació, la proposta ministerial afirma que s’obtindrà havent finalitzat el curs amb avaluació negativa en una o més matèries, sempre que –segons el parer de l’equip docent– s’hagin adquirit les competències bàsiques.

BATXILLERAT: PROMOCIONARAN COM A MÀXIM AMB DOS SUSPENSOS

Els alumnes d’aquesta etapa promocionaran de primer a segon de Batxillerat quan hagin superat les matèries cursades o tinguin avaluació negativa en dos matèries com a màxim. En tot cas, hauran de matricular-se en segon curs de les matèries pendents de primer, i els centres hauran d’organitzar les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de les assignatures pendents. Si al terme del segon curs tinguessin avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se d’elles sense necessitat de cursar de nou les matèries superades o optar per repetir el curs complet. Per obtenir el títol de Bachiller serà necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos.

Excepcionalment es podrà decidir l’obtenció del títol de Bachiller per un estudiant que hagi aprovat totes les matèries tret d’una, sempre que es compleixin a més totes les condicions següents:

  • Que l’equip docent consideri que l’alumne ha assolit els objectius i competències vinculats a aquest títol.
  • Que no s’hagi produït una inassistència continuada i no justificada per part de l’alumne en la matèria.
  • Que l’alumne s’hagi presentat a totes les proves i realitzat totes les activitats necessàries per a la seua avaluació.
  • Que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l’etapa sigui igual o superior a cinc.
tracking