SEGRE

COL·LABORACIÓ

El cos d'Agents Rurals, estructura d'estat

Director General del Cos d’Agents Rurals

El cos d’Agents Rurals, estructura d’estat

El cos d’Agents Rurals, estructura d’estatSEGRE

Creat:

Actualitzat:

El Cos d’Agents Rurals és el responsable de vetllar per la conservació de la natura i la protecció del nostre medi ambient i patrimoni natural, realitzant tasques de vigilància, control, protecció, prevenció integral i col·laboració en la gestió del medi ambient. El ventall de funcions que desenvolupa és realment molt ampli: la vigilància, el control i la inspecció de la fauna silvestre i protegida, la caça i la pesca fluvial; la dels espais naturals protegits i la biodiversitat, i, finalment, la dels nostres recursos forestals, a més de la prevenció i investigació d’incendis forestals. Conformen aquest Cos poc menys de 500 agents, que no només cobreixen tot aquest ampli ventall de funcions, sinó tot el nostre territori nacional, llevat de la Vall d’Aran, oferint un servei basat en una enorme vocació, polivalència, proximitat, professionalitat i eficiència en la seva tasca, que dota el Cos d’una experiència singular i excepcional en el seu àmbit, esdevenint una referència arreu com a policia administrativa i judicial mediambiental.

Però, malgrat el magnífic treball que desenvolupa, el Cos d’Agents Rurals ha arrossegat, durant anys, molts dèficits que fins aquesta legislatura no s’han començat a afrontar. Ja al mes de maig de l’any passat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va iniciar la reestructuració del Cos, regularitzant situacions pendents, començant el desplegament de les categories de sotsinspectors, enfortint la seva estructura i articulant un intens debat intern per definir un pla estratègic que configuri definitivament aquest cos com a una autèntica estructura d’estat al servei dels ciutadans.

La recent creació de la Direcció General dels Agents Rurals i el nomenament de caps regionals, com el de l’Alt Pirineu, respon precisament a aquesta voluntat. Un dels objectius d’aquest pla estratègic és adequar el nivell de servei que té encomanat el Cos dels Agents Rurals a les demandes i necessitats actuals.

Un altre és adequar de forma qualitativa i quantitativa els recursos humans i materials de què disposen actualment per tal de posar al dia el Cos dels Agents Rurals i poder continuar prestant el servei de qualitat al país com ha estat fent fins ara. Això inclou renovació i adequació de la flota de vehicles, embarcacions i material a les necessitats de servei; millora de les bases de les àrees bàsiques i regionals existents i, en general, proporcionar als agents el material operatiu necessari per dur a terme eficientment i amb seguretat les seves funcions. De fet, aquesta setmana hem aprovat la renovació de 20 vehicles. I per descomptat, també inclou desplegar definitivament l’estructura de comandament del cos, així com també l’estructura tècnica i administrativa.

Enguany convocarem 50 places de sotsinspector, 17 de les quals en torn lliure. Per altra banda, un dels grans actius del Cos és, sense cap mena de dubte, l’enorme coneixement adquirit pels seus agents, que cal gestionar adequadament, sense oblidar continuar potenciant una formació continuada a través d’un pla de formació adequat. D’aquesta manera, consolidarem i incrementarem, encara més, la qualitat del servei prestat.

Així mateix, el terrible assassinat dels dos Agents Rurals a Aspa, ara fa tot just sis mesos, ens ha mostrat que hem de continuar treballant a fons per incrementar la seguretat dels nostres Agents Rurals. A tal efecte, a partir d’un informe preliminar d’un grup d’experts en seguretat impulsat pel Departament, s’està impartint un curs de formació bàsica en seguretat i autoprotecció a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) per a tots els agents.

Però la seva seguretat va molt més enllà. Per això, també enguany, posarem a disposició dels agents armilles lleugeres, defenses extensibles i manilles; està previst dur a terme altra formació en altres àmbits de la seva seguretat, com ara en la intervenció en incendis forestals o en la conducció segura i eficient de vehicles; s’han incorporat nombrosos elements de seguretat, no només en els vehicles, sinó també en el vestuari amb l’adquisició d’equips de protecció individual o en material de suport per a la investigació d’incendis amb moderns detectors de metalls i d’accelerants o càmeres tèrmiques; i s’està ultimant un procediment de prevenció i actuació davant qualsevol mena d’agressió, sigui física o verbal, que pugui ser víctima un Agent Rural en el desenvolupament de les seves funcions.

Perquè no oblidem que el Cos d’Agents Rurals és la nostra policia mediambiental i, com a tal, ha de formar part plenament, i així ha d’estar degudament preparat, del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya, així com també del sistema de policia del nostre país, per a l’exercici d’aquestes funcions de policia mediambiental que li són pròpies, en coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals. En definitiva, durant aquesta legislatura s’ha donat un gir de 180 graus a la dinàmica del Cos d’Agents Rurals i aquest any s’han començat a dur a terme moltes de les actuacions previstes en aquest marc estratègic, però encara queda una feina ingent a fer, tant des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com des de la nova Direcció General dels Agents Rurals, per tal de configurar realment el nostre Cos d’Agents Rurals com el que ha de ser: una autèntica estructura d’Estat al servei dels nostres ciutadans.

tracking