SEGRE

COL·LABORACIÓ

I, mentrestant, una altra reforma del Codi Penal

I, mentrestant, una altra reforma del Codi Penal

I, mentrestant, una altra reforma del Codi PenalSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Segueix el seu curs el judici del procés mentre les reformes penals no paren. I s’aprofita per publicar al BOE la LO 1/2019, de 20 de febrer del 2019, per la qual es modifica, una vegada més, la LO 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, que li serveix per traslladar directives de la Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme, i abordar qüestions d’índole internacional.

En efecte, és objecte de transposició a la nostra ordenació interna la Directiva 2014/57/UE sobre les sancions penals aplicables a l’abús de mercat, la Directiva 2017/541/UE, relativa a la lluita contra el terrorisme, i la Directiva 2017/1371 sobre la lluita contra el frau, que afecta els interessos financers de la Unió a través del Dret penal, així com el perfeccionament de la transposició de la Directiva 2014/62/UE, relativa a la protecció penal de l’euro i altres monedes davant la falsificació.

També s’aprofita i es completa el règim de prevenció i persecució del delicte de tràfic d’òrgans humans adaptant-lo a les previsions contingudes al Conveni del Consell d’Europa, fet a Santiago de Compostel·la el març del 2015, i, finalment, es completa la regulació de delictes de corrupció d’acord amb les directrius del Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO). Amb la present reforma, doncs, en salvaguarda dels inversors i dels mercats financers, es tipifiquen com a infraccions penals els casos més greus de les operacions amb informació privilegiada, la seua comunicació il·lícita i la manipulació de mercat.

Així mateix, pel que fa al terrorisme, s’introdueixen modificacions penològiques a l’alça, introduint com a delicte terrorista la falsedat documental, estenent la responsabilitat penal de les persones jurídiques a la comissió de qualsevol delicte terrorista.

En el que competeix als interessos financers de la Unió Europea, s’augmenta la quota defraudada. S’amplia el concepte de funcionari públic, que s’ha de tenir en compte en els delictes de suborn i malversació, i es penalitza qualsevol dels delictes quan sigui comès per persona jurídica, ampliant el ventall de sancions.

També es completa la prevenció i persecució del delicte de tràfic d’òrgans humans, delimitant les conductes típiques i agreujant les penes en supòsits d’especial retret, i amb l’objectiu de lluitar contra la corrupció es modifica el delicte de corrupció en els negocis (seran responsables els àrbitres o jurats que actuïn en exercici de les seues funcions però també quan actuïn com a col·laboradors o exerceixin funcions privades).

En definitiva, reformes penals dirigides també a aquells “experts contertulians” que, en un moment de descans a l’hora de comentar el judici del procés, vulguin continuar il·lustrant el personal amb temes de Dret penal.

tracking