SEGRE

Creat:

Actualitzat:

Ministeri de Sanitat i el currículum cec

El passat dia 12 la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Monserrat, anunciava al Congrés la posada en marxa d’una prova pilot, que els currículums fossin cecs. El CV cec és aquell en el qual no es fan visibles dades com el sexe, l’edat, el cognom o la universitat en la qual s’ha estudiat. La causa obeeix a la constatació que les esmentades dades biogràfiques poden ser utilitzades per l’ocupador de forma discriminatòria a l’hora de preseleccionar professionals, i evitar que passin a l’entrevista perfils que potencialment reuneixen els requisits definits per al lloc, la qual cosa implica renunciar a una part del talent basant-nos únicament en prejudicis i no en capacitats o mèrits.

No hi ha currículums cecs, la que està cega és la societat!

El fet que s’estigui parlant que el receptor del CV no tingui accés a les dades biogràfiques obeeix que ens trobem davant d’una societat cega i carregada de prejudicis capaç de descartar alguns/es aspirants per les dades biològiques. Així ho demostren molts estudis realitzats sobre això. A l’hora d’abordar aquest problema pels diferents països no existeix una forma unànime. I anem des de països com França, que ho va arribar a implantar com a mesura obligatòria durant diversos anys i ha deixat d’aplicar-se actualment a l’haver comprovat que no s’ha resolt el problema, la qual cosa ens indica que el problema no està tant en el qual els currículums siguin o no cecs i sí en la mateixa societat; passant per Alemanya, que ho deixa a criteri de cada aspirant; fins a països com Espanya, que comença ara a mostrar-se sensible a aquesta qüestió.

Per què el CV de l’Antoni assoleix més entrevistes que el CV de l’Antònia?

Un estudi de la Universitat de Stanford en el qual John i Jennifer, candidats simulats, van enviar cadascun el seu currículum cec a 127 teòrics ocupadors, igualats tots dos en totes les variables relacionades amb experiència i formació i com a única diferència el gènere de cada un, es va comprovar com la resposta dels receptors era clarament favorable a favor de John –el nostre Antoni–.

I a més passava una cosa molt significativa i és que la preferència pels currículums masculins procedia tant dels ocupadors masculins com de les femenines.

El Daily Telegraph recollia fa poques dates que algunes de les grans companyies com Deloitte o la mateixa BBC demanen que els currículums que se’ls remetin no incloguin dades biogràfiques.

Són molts els que pensen que el currículum cec no evitarà la discriminació dels i les aspirants a un lloc de treball, ja que aquests raonen que malgrat que un candidat amb cognom romanès o un/a professional ocultin el gènere, tals aspectes s’acabessin detectant a l’entrevista de feina.

Encara que així sigui, almenys tots podran accedir a l’entrevista i qui no ens diu que en aquell moment, i centrats en els aspectes competencials, oblidarem els aspectes biogràfics i pensarem únicament com aquest o aquesta professional pot ajudar-nos a desenvolupar el nostre projecte empresarial.

tracking