SEGRE

Aquestes són les ajudes per tenir un fill el 2021

Aquests són els ajuts per tenir un fill el 2021

Aquests són els ajuts per tenir un fill el 2021

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

Aquest any 2021, el nombre i la quantia dels ajuts ha millorat respecte als anys anteriors: s’ha ampliat la durada dels permisos per maternitat i paternitat i s’han anunciat noves mesures per ajudar pel naixement d’un nen.

Aquestes són les mesures que ofereix l’Estat per tenir un fill el 2021 per a aquelles persones que resideixen legalment al territori espanyol:

Ingreso Mínimo Vital

Són molts els ajuts estatals que s’estan aglutinant en l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Entre aquestes, l’"ajuda per fill o menor a càrrec" sense discapacitat o amb una discapacitat menor al 33%. Anteriorment, les famílies amb un fill menor sense discapacitat o amb 33% de discapacitat rebien 1000 euros anuals. Ara, aquesta ajuda no existeix i s’ha transferit a l’IMV.

D’aquesta manera, as persones que ja percebien aquesta ajuda, la continuen rebent a través de l’IMV. Les que volen sol·licitar-la de nou, des de l’1 de gener de 2021 han de demanar l’IMV.

Anteriorment, per rebre l’ajuda per fill o menor a càrrec, el límit màxim d’ingressos era més baix. Amb un fill era de 12.877 euros i amb dos fills era 15.098 euros. Amb l’IMV es dona més marge, ja que en tenir un fill s’estableix un límit de 23.684 euros o amb dos fills i dos pares el límit és de 37.218 euros.

Es pot demanar l’IMV a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Ajuda complementària de 100 euros per naixement i cura de fill en famílies vulnerables

Aquest subsidi és mesura anunciada l’octubre passat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i que començarà a implantar-se el pròxim 2022. Implica que tota família que rebi l'Ingrés Mínim Vital (IMV) o que tingui una renda baixa i que tingui un fill entre les edats de 0 i 18 anys pot rebre una quantitat mensual que arriba fins els 100 euros.

Les famílies amb fills entre 0 i 3 anys rebran 100 euros mensuals; entre 3 i 6 anys 70 euros; i entre 6 i 18 anys 40 euros mensuals.

Per rebre aquesta ajuda, el requisit de tenir una renda baixa es limita en l’ingrés de 27.000 euros anuals en les famílies monoparentals o formades per dos pares i un fill i en 32.100 euros en les formades per dos pares i dos fills o més.

Ajuda per naixement o adopció de fill en famílies nombroses, monoparentals o amb progenitors amb discapacitat

Les famílies nombroses, és a dir, que tinguin més de dos fills, que siguin monoparentals o els progenitors de les quals tinguin una discapacitat igual o superior al 65% són beneficiaris d’aquesta prestació econòmica pel naixement o l’adopció d’un nen o nena, sempre que no excedeixin el límit màxim d’ingressos. Per exemple, per a la família monoparental que té un fill a càrrec no pot passar els 13.536 euros.

La quantia ascendeix a 1000 euros i és de pagament únic.

Ajuda per part o adopció múltiple

Aquelles famílies que tinguin dos fills o més en un part o que hagin de fer una adopció múltiple poden ser beneficiàries d’aquesta ajuda. Si un dels nens té una discapacitat superior al 33%, computarà doble.

L’import d’aquesta ajuda canvia depenent del Salari Mínim Interprofesional que hi hagi en aquell moment. Per a un part o adopció múltiple, s’ha de multiplicar, depenent del nombre de fills, x4, x8 o x12 el salari mínim interprofessional que hi hagi en aquell moment. Per exemple, el 2021 amb 2 fills, es rebria 3.860 euros; amb 3 fills, 7.720 euros; i amb 4 fills o més, 11.580 euros. Es tracta d’un pagament únic.

Ajuda per nens menors amb discapacitat superior al 33%

Tota família que tingui càrrec un menor d’edat amb una discapacitat igual o superior al 33% o un fill major d’edat amb una discapacitat superior al 65% pot rebre aquesta ajuda. Aquesta ajuda està exempta dels límits màxims d’ingressos familiars i és compatible amb la sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital. Si el fill és menor de 18 anys es rep l’ajuda el gener i el juliol. Si és major de 18 anys es rep mensualment.

La quantia que es rep depèn de l’edat i el grau de discapacitat del fill: Si té un grau de discapacitat igual o superior al 33% i és menor de 18 anys rep 1000€ a l’any. Si té un grau de discapacitat igual o superior al 65% i és major de 18 anys es rep 4.747,20 euros a l’any. Si té un grau de discapacitat igual o superior al 75% i és major de 18 anys es rep 7.120,80 euros a l’any

Ajuda a la paternitat quan s’està a l’atur

Si s’ha estat pare o mare mentre es cobra l'atur, cal comunicar-ho al servei d’Ocupació per deixar de cobrar l’atur i començar a cobrar la prestació per maternitat o paternitat. D’aquesta prestació se n’encarrega l’INSS. Una vegada s’acabi aquesta ajuda, s’ha de comunicar al Servei Públic d’Ocupació|Ús Estatal (SEPE) abans que passi un termini de 15 dies per poder tornar a cobrar l’atur. S’ha de comunicar a través de la cita prèvia al SEPE.

Abonament anticipat per deducció de maternitat

Es tracta d’una ajuda que poden sol·licitar les dones que estiguin dins del mercat laboral, a través de la qual poden "minorar la quota diferencial de l’IRPF fins en 1.200 € anuals per cada fill menor de 3 anys". A més de poder deduir-se de l’IRPF, es pot demanar com a abonament anticipat de 100 euros mensuals per nen menor de tres anys. S’ha de sol·licitar presentant el model 140 a l’Agència Tributària.

Permisos de paternitat i maternitat

Des de l’1 de gener del 2021, tant el permís de paternitat com el de maternitat estan igualats: tant homes com dones poden disfrutar 16 setmanes de baixa per a la cura dels seus fills després del seu naixement o adopció. La retribució és la mateixa que si els progenitors es trobessin treballant.

Ajuts del Govern

Al seu torn, la Generalitat ofereix ajuts per naixement, adopció, tutela o acollida, de fins 650 euros. Per a les famílies nombroses o monoparentals, l’import ascendeix a 750 euros. L’abonament es fa en un sol pagament.

tracking